REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW w Dr Kowalska Clinic w Miechowie

REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW
w Dr Kowalska Clinic w Miechowie

Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów w Dr Kowalska Clinic, zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.drkowalskaclinic.pl

Definicje:
Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Dr Kowalska Clinic, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.drkowalskaclinic.pl oraz we wszystkich placówkach Dr Kowalska Clinic.
Dr Kowalska Clinic – Podmiot leczniczy DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-087 Bibice, ul. Na Czekaj 8/D1, NIP: 5130274508, miejscem wykonywania działalności leczniczej pod nazwą DR KOWALSKA CLINIC CENTRUM MEDYCZNE w 32-200 Miechów, ul. Jagiellońska 5.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie Dr Kowalska Clinic.
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Dr Kowalska Clinic. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Dr Kowalska Clinic, dokonanie przedpłaty i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Zabieg/i – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg medycyny estetycznej, laseroterapii oraz każdy zabieg chirurgiczny, przy użyciu specjalistycznego sprzętu dostępnego w gabinecie.

§1 Zasady ogólne

1. Korzystanie z usług Dr Kowalska Clinic możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia, Zgody na zabieg, dokonaniu płatności za usługi. Otrzymane informacje polegają na wprowadzeniu przez pracownika Dr Kowalska Clinic odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym.
2. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Kliniki. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów w placówce dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.drkowalskaclinic.pl
3. Zawierając umowę z Dr Kowalska Clinic, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów
1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
3. Zgoda na wykonanie zabiegu u Klienta, który nie ukończyli 16 lat, może być wyrażona jedynie w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Klienta, na odpowiednim formularzu Dr Kowalska Clinic.
4. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 3 powyżej, Klientem Dr Kowalska Clinic może być osoba małoletnia w wieku powyżej 7 (siedmiu) lat, z zastrzeżeniem, że podczas zabiegu znajdować się będzie pod wyłączną opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu dokonuje zakupu usługi.
5. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki Dr Kowalska Clinic. Godziny pracy dostępne są w widocznym miejscu placówki oraz na stronie internetowej www.drkowalskaclinic.pl
7. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Kliniki. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
8. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Dr Kowalska Clinic, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
9. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.drkowalskaclinic.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
10. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
11. Zakupione w Dr Kowalska Clinic zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §8 pkt. 1.
12. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
13. Po terminie określonym w pkt. 12 powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
14. Termin wskazany w pkt. 12 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem a Dr Kowalska Clinic.
15. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.
16. W przypadku, gdy świadczenie Dr Kowalska Clinic jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654), w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.

§3 Zamiana zabiegów
1. Dopuszcza się zamianę wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inny zabieg lub zabiegi będące w ofercie Dr Kowalska Clinic, wyłącznie z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z powodu awarii sprzętu, przy użyciu którego zabieg lub zabiegi miały być wykonane.
2. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, nie powoduje przedłużenia terminu ich ważności, o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem ust. 4 poniżej.
3. W przypadku awarii sprzętu na który został wykupiony zabieg lub pakiet zabiegów, Dr Kowalska Clinic wskaże inny sprzęt o podobnym działaniu i takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
4. W sytuacji, gdy zamiana sprzętu, o której mowa w ust. 3 powyżej jest niemożliwa lub nie może odbyć się z innych, uzasadnionych przyczyn, Dr Kowalska Clinic dopuszcza możliwość przedłużenia ważności wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów o ilość dni, w których wykonanie zabiegu na wykupionym sprzęcie było niemożliwe z przyczyn technicznych.
5. Ilość i rodzaj zabiegów na które zostaną zamienione uprzednio wykupione usługi, uzależnia się od wysokości wpłaty lub kwoty pozostałej na koncie Klienta za niewykorzystane usługi z realizowanego pakietu.
6. Wartość usług, na które zostaną zamienione zabiegi podlegające wymianie, liczona jest według cennika Dr Kowalska Clinic obowiązującego w dniu dokonywania zamiany usług i nie może przekraczać kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Ewentualna kwota pozostała na koncie Klienta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamienianych zabiegów a wartością usług na które zostały one zamienione, nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 7 powyżej, pozostała na koncie Klienta kwota, zostanie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zapis i przeprowadzanie zabiegów
1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultacje należy zgłosić się osobiście do Dr Kowalska Clinic lub skontaktować się telefonicznie/ mailowo z placówką.
2. Zabiegi wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta.
3. Wpłata zadatku przez Klienta stanowi potwierdzenie rezerwacji ustalonego terminu zabiegu.
4. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu bez wcześniejszej rezerwacji Klienta, z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych.
5. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy / pojedynczy zabieg zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu dokonania wszelkich formalności.
6. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii / pakietu zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 (dziesięć) min przed uzgodnioną godziną, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego zabiegu.
7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg.
8. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej kwoty, w przypadku gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15 (piętnaście) minut.
9. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji.
10. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek jak za jej wykonanie, jeżeli odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania.
11. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej w pkt. 9 powyżej, rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przypadek dokonanej na rzecz Dr Kowalska Clinic przez Klienta przedpłaty.
12. Nie dopuszcza się zmiany umówionego zabiegu przez Klienta na inny, bez uprzedniej zgody Dr Kowalska Clinic.
13. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, iż:
a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
d) Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług Dr Kowalska Clinic uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.
g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.
14. Jednocześnie Dr Kowalska Clinic doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług Dr Kowalska Clinic, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.

15. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel Dr Kowalska Clinic może zalecić Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.
16. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniu zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat nie dostępny w danej chwili w Klinice.

§5 Dokumentacja
1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty proszony jest o wypełnienie Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia oraz zgody na zabieg.
a) W przypadku zabiegu z zakresu medycyny estetycznej Zgody na zabieg medycyny estetycznej.
b) Oświadczenie/ świadoma zgoda rodzica na wykonanie zabiegu oraz Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka w przypadku Klienta małoletniego
c) Inne dokumenty dostosowane do poszczególnych zabiegów

2. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania formularzy wymienionych w pkt. 1 powyżej
3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach Dr Kowalska Clinic ponosi wyłącznie Klient.
4. Dr Kowalska Clinic może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie Dr Kowalska Clinic stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
5. Roszczenie o wykonanie zabiegu Klientowi nie przysługuje.
6. Jeśli Dr Kowalska Clinic odmówi wykonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym odmówi wypełnienia i podpisania formularzy wskazanych w pkt. 1 powyżej, zatai przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu, które zostaną ujawnione przez Dr Kowalska Clinic przed lub w trakcie zabiegu, Klient pokrywa koszty zabiegu.

§ 6 Zasady udostępniania dokumentacji Klienta
1. Dokumentacja Klienta jest własnością Dr Kowalska Clinic.
2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.
3. Dr Kowalska Clinic udostępnia dokumentację medyczną:
a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta.
b) podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) Do wglądu w placówce Dr Kowalska Clinic.
b) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
c) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
5. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm. ).
6. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
7. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji Klienta– 4,50 zł, max 6,93 zł brutto w tym
23% podatku VAT tj.: 1,29 zł
b) jedna strona kopii dokumentacji Klienta –0,69 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 0,13zł
c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji Klienta na elektronicznym nośniku danych – 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł

§7 Promocje i płatności
1. Płatność za usługi będące w ofercie Dr Kowalska Clinic możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej lub debetowej, Kartą prezentową Dr Kowalska Clinic, Voucherem oraz przelewem.
2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie Dr Kowalska Clinic.
3. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie Dr Kowalska Clinic następuje przed przystąpieniem do wykonania zabiegu.
4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub Fakturę.
5. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do uwzględnienia udzielonych Klientowi rabatów, zniżek, promocji, voucherów oraz usług gratisowych wyłącznie w sytuacji, gdzie Klient podczas rezerwacji terminu poinformował o swoim uprawnieniu oraz podał niezbędne dane do jego weryfikacji, w tym w szczególności numer lub kod bonu.
6. Wszelkie rabaty, zniżki, promocje, vouchery, zabiegi gratisowe oraz inne uprawnienia i przywileje podlegają odrębnym Regulaminom Dr Kowalska Clinic.

§8 Prawa i obowiązki Pacjenta
1. W czasie korzystania z usług będących w ofercie Dr Kowalska Clinic ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Dr Kowalska Clinic,
b) zachowania w tajemnicy przez personel Dr Kowalska Clinic danych Klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach;
2. Do obowiązków Klienta należy:
a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w placówce Dr Kowalska Clinic oraz pozostałych Regulaminów dostępnych na www.drkowalskaclinic.pl
b) poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie personelu Dr Kowalska Clinic,
c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie placówki Dr Kowalska Clinic oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
g) przestrzeganie zaleceń personelu Dr Kowalska Clinic.
3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania usług w Dr Kowalska Clinic ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Managera Dr Kowalska Clinic.

§9 Warunki odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz.27.1 z dnia 31 marca 2000 r.). Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. W przypadku świadczeń medycznych odstąpienie nie może nastąpić później, niż do rozpoczęcia wykonania pierwszego zabiegu/usługi objętej umową, rozumianego jako wyznaczony termin wykonania pierwszego świadczenia medycznego. W takim przypadku Dr Kowalska Clinic gwarantuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 3. niniejszego paragrafu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Dr Kowalska Clinic oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką w placówce Dr Kowalska Clinic.
3. W przypadku wpłaty zadatku na świadczenie medyczne lub usługę kosmetyczną, w sytuacji odstąpienia przez Klienta od wykonania świadczenia, niezależnie od czasu i przyczyny odstąpienia od usługi, wpłacona kwota zadatku nie ulega zwrotowi. Jeśli świadczenie nie odbędzie się z przyczyn wynikających po stronie Dr Kowalska Clinic, Klient ma prawo żądać zwrotu podwójnej kwoty wpłaconego przez siebie zadatku.

§10 Reklamacja
1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Dr Kowalska Clinic, ul. Jagiellońska 5, 32-200 Miechów, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia umowy.
2. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie podlegają zwrotowi. Towar uznany za wadliwy może zostać zwrócony w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, liczonym od daty zakupu reklamowanego produktu.
3. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu do placówki Dr Kowalska Clinic oraz opisem reklamacji.
4. Reklamowane produkty można dostarczyć do placówki Dr Kowalska Clinic, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
6. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§11 Dane osobowe
1. W celu prawidłowego wykonania obowiązku wynikającego z Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Klient powierza Dr Kowalska Clinic przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Dr Kowalska Clinic, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej oprogramowania aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)
3. Dr Kowalska Clinic oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dr Kowalska Clinic na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych

§12 Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Podmiot leczniczy DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-087 Bibice, ul. Na Czekaj 8/D1, NIP: 5130274508
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w dokumencie Polityka Prywatności oraz w placówce Dr Kowalska Clinic.

§13 Postanowienia końcowe
1. Dr Kowalska Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny Dr Kowalska Clinic przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
2. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Dr Kowalska Clinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w placówce Dr Kowalska Clinic oraz na stronie internetowej www.drkowalskaclinic.pl
5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie placówki Dr Kowalska Clinic z jego winy.
6. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Dr Kowalska Clinic jest zabronione.
7. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Dr Kowalska Clinic, lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Dr Kowalska Clinic ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
8. Dr Kowalska Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.drkowalskaclinic.pl
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Miechów, dnia 05.01.2022r.
Podmiot leczniczy DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-087 Bibice,
ul. Na Czekaj 8/D1, NIP: 5130274508

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.